Privacy

Blijf Groep hecht zeer veel waarde aan de privacy van cliënten. In het Privacyreglement van Blijf Groep is vastgelegd hoe met persoonlijke gegevens van cliënten wordt omgegaan, en de rechten die cliënten hebben met betrekking tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens. 

Privacykaart Zo gaat Blijf Groep met uw gegevens om

Voor cliënten is er een speciale Privacykaart beschikbaar. Dit is een samenvatting van de privacyverklaring. In de kaart wordt verwezen naar de privacyverklaring als men uitgebreidere informatie wil. Alle cliënten krijgen deze Privacykaart bij binnenkomst uitgereikt.

Download hier de privacykaart

Samenvatting Privacyreglement

Algemeen  en aanleg dossier
Wanneer u een gesprek hebt met een hulpverlener van Blijf Groep worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen in een dossier. De hulpverleners verzamelen alleen die gegevens, die nodig zijn om u zo goed mogelijk hulp te bieden. Alle medewerkers van Blijf Groep hebben geheimhoudingsplicht.

Uw rechten
Uw rechten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Blijf Groep kent een eigen Privacyreglement voor cliënten, gebaseerd op deze wet. Uw rechten worden hieronder kort beschreven.

Recht van inzage
Iedere cliënt, ook een kind van 12 jaar en ouder, kan inzage krijgen in de gegevens die door Blijf Groep over hem/haar zijn vastgelegd. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage krijgen in de gegevens van hun kind tot zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet. Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat u als ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de gegevens mag inzien. U kunt de hulpverlener om inzage vragen of een schriftelijk verzoek indienen.

Aanvullingen, correcties of verwijdering van gegevens en bewaartermijn
Als u het niet eens bent met (een deel) van de gegevens of verslagen in uw dossier hebt u het recht om uw aanvullingen en/of opmerkingen toe te voegen aan het dossier. U hebt het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen. Volgens het Privacyreglement moet u dit verzoek schriftelijk indienen.  Verwijdering zal binnen 4 weken gebeuren, tenzij het niet in uw en/of het belang van uw kinderen is. Uw dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening in principe 15 jaar bewaard.

Informatie aan derden
Informatie verstrekken over u aan externen vindt alleen plaats met uw toestemming.  In uitzonderingsgevallen kan Blijf Groep, op basis van de wet, verplicht zijn gegevens over u aan derden te verstrekken. Mocht dit zo zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Blijf Groep is wettelijk verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Als Blijf Groep vermoedt dat er sprake is van kindermishandeling dan wordt dit met u besproken. In het uiterste geval kan een melding gedaan worden aan Veilig Thuis (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Verwijsindex Risicojongeren
Jongeren onder de 23 jaar worden door Blijf Groep aangemeld bij de Landelijke Verwijsindex Risicojongeren. Deze landelijk verwijsindex heeft als doel de hulpverlening aan jongeren te stroomlijnen.

Klacht indienen
Wanneer u het niet eens bent hoe Blijf Groep met uw gegevens omgaat of is omgegaan, kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor het klachtenreglement.

Het volledige Privacyreglement kunt u opvragen via uw hulpverlener.

Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
088 234 24 50

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112